Cargobull Finance
 

Reklamacje

Reklamacje osób fizycznych

Reklamacje osób fizycznych w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348). Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348). W rozumieniu ww. Ustawy reklamacja to każde zastrzeżenie dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację:

 1. pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spółki: ul. Inflancka 4 B, 00-189 Warszawa, (dalej jako "Siedziba Spółki") lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spółki;
 2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w Siedzibie Spółki lub telefonicznie, dzwoniąc na numery telefonów Spółki przeznaczone do obsługi reklamacji:
  tel. + 48 22 279 47 13
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:
  - wysyłając poniższy wypełniony formularz na adres mailowy: dzial.operacji@cargobullfinance.com
  - wysyłając wiadomość na adres mailowy: dzial.operacji@cargobullfinance.com
 4. reklamacja może być złożona także osobiście lub pisemnie przesyłką pocztową w innej jednostce Spółki obsługującej klientów - to jest:
  Oddział Ołtarzew, ul. Poznańska 339, 05-850 Ożarów Mazowiecki


Spółka w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta będącego osobą fizyczną, wyśle temu Klientowi listem poleconym odpowiedź na tę reklamację lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, informację o przyczynie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Na wniosek Klienta Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną.

Formularz nr 1

Pozostałe reklamacje

Spółka dochowuje należytych starań, aby sygnały pochodzące od Klientów były brane pod uwagę. Dlatego Spółka, pomimo braku ustawowego obowiązku, rozpatruje reklamacje pochodzące od Klientów nie będących osobami fizycznymi (np. Spółki prawa handlowego, Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, itp.). Klient może złożyć reklamację:

 1. pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spółki: ul. Inflancka 4 B, 00-189 Warszawa , (dalej jako "Siedziba Spółki") lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spółki;
 2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w Siedzibie Spółki lub telefonicznie, dzwoniąc na numery telefonów Spółki przeznaczone do obsługi reklamacji:
  tel. + 48 22 279 47 13
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:
  - wysyłając poniższy wypełniony formularz na adres mailowy: dzial.operacji@cargobullfinance.com
  - wysyłając wiadomość na adres mailowy: dzial.operacji@cargobullfinance.com
 4. reklamacja może być złożona także osobiście lub pisemnie przesyłką pocztową w innej jednostce Spółki obsługującej klientów - to jest:
  Oddział Ołtarzew, ul. Poznańska 339, 05-850 Ożarów Mazowiecki.


Odpowiemy na Państwa reklamację nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania od Państwa wniosku. Odpowiedź w sprawie reklamacji wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy bądź pocztowy.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, wyślemy Państwu informację o przyczynie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji.

Formularz nr 2

 

 
 

Cargobull Finance