Cargobull Finance
 

Ubezpieczenie

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia szkody

  Formularz CBF ubezpieczenie obce

Warunkiem skorzystania z polisy zawartej we własnym zakresie, jest dostarczenie wraz z wnioskiem wypełnionego, podpisanego i podstemplowanego oświadczenia Agenta Ubezpieczeniowego. Wszystkie wymienione na tym oświadczeniu klauzule powinny być zaznaczone a polisa powinna być zawarta w TU wymienionym na formularzu. Formularz powinien być dostarczony w przypadku nowej umowy wraz z wnioskiem o zawarcie umowy leasingowej, w przypadku umowy istniejącej na 30 dni przed końcem terminu obowiązywania aktualnej polisy.

Kontakt

E-mail dzial.operacji@cargobullfinance.com
Tel. +48 22 279 47 74
Fax +48 22 279 47 04
Poczta Cargobull Finance Sp. z o.o.
Gdański Business Center, Budynek C
ulica Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Pakiet ubezpieczeń Cargobull Finance w ramach umów generalnych zawieranych przez Cargobull Finance z ubezpieczycielami.

Pakiet ubezpieczeń w ramach umów generalnych zawieranych przez Cargobull Finance z ubezpieczycielami jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla nowych pojazdów, które możesz sfinansować w Cargobull Finance.

Zakres ubezpieczenia AC obejmuje następujące ryzyka:
  • uszkodzenia oraz kradzieży i rabunku pojazdu,
  • pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu,
  • burzy, gradu, powodzi i śnieżycy.
Oraz gwarantuje:
  • sumę ubezpieczenia, która nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, bez względu na ich wysokość przez cały okres ubezpieczenia - dotyczy szkód częściowych,
  • zniesiony udział własny w szkodach częściowych, całkowitych i kradzieżowych, a także ze względu na wiek posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,
  • zniesioną amortyzację (zużycie) części przy rozliczaniu szkód częściowych (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych),
  • wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury (bez limitu kilometrów),
  • klauzulę badań technicznych,
  • objęcie ochroną szkód w zakresie kradzieży pojazdu lub jego części na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, za zapłatą dodatkowej składki.


Sieć lokalnych warsztatów partnerskich zajmie się wszelkimi kwestiami w przypadku uszkodzenia pojazdu. Użytkownik pojazdu jedynie zgłasza szkodę.

 
 

Cargobull Finance